گنجينه رياضي

: منوی اصلی

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ

: نوشته های پیشین

هفته دوم مرداد ۱۳۸۹
هفته اوّل مرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم تیر ۱۳۸۹
هفته سوم تیر ۱۳۸۹
هفته دوم تیر ۱۳۸۹
هفته اوّل تیر ۱۳۸۹
هفته چهارم خرداد ۱۳۸۹
هفته سوم خرداد ۱۳۸۹
هفته دوم خرداد ۱۳۸۹
هفته اوّل خرداد ۱۳۸۹
هفته چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۸۹
هفته چهارم فروردین ۱۳۸۹
هفته سوم فروردین ۱۳۸۹
هفته دوم فروردین ۱۳۸۹
هفته اوّل فروردین ۱۳۸۹

: پیوندها

<-LinkTitle->

: موسیقی

طراح قالب : گنجینه ریاضیفهرست موضوع براي پايان نامه

1- نقد و بررسي كتب مقطع متوسطه پيش دانشگاهي

2- خلاقيت در آموزش رياضي

3- ارائه شيوه هاي علمي – كاربردي در تقويت ياددهي – يادگيري فعال رياضي

4- طراحي فعاليت براي آموزش مفاهيم رياضي

5- نرم افزار تارسكي جهت آموزش منطق رياضي

6- ساختارگرايي (پنانهادگي) در آموزش رياضي و اينترنت

7- كاربرد تابع در شناسايي نقاط بحراني واكستريم نسبي

8- نقش رياضي و آموزش آن در سازماندهي تفكر منطقي

9- آموزش پيوسته دبيران رياضي براي استفاده از كامپيوتر در آموزش

10- آموزش حل مساله در راهنمايي

11- كدها و نقش آنها در سيستم هاي كامپيوتري و انتقال اطلاعات

12- نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در آموزش رياضي

13- قضيه لوپيتال به مثابه ارائه تيز در دست كودكي سه ساله

14- نقش مثال در آموزش استدلال و خلاقيت

15- آسيب شناسي آموزشهاي رايج در رياضيات و ارائه راهكارهاي اصلاحي

16- هندسة خط و صفحه در رياضيات مدرسه اي

17- مقايسه تأثير روشهاي فعال تدريس و روش سنتي بر عملكرد دانش آموزان در درس رياضي

18- (نقد و بررسي موضوعي) مباحث رياضي در سه دوره تحصيلي

19- اثبات بدون كلام

20- سير تحول هندسه و اثر اصل پنجم اقليدس بر آن

21- نقش تاريخ رياضي براي آموزش بهتر

22- رابطه بين آموزش چند فرهنگي و رياضيات قومي

23- بررسي مشكلات تدريس رياضيات دورة راهنمايي

24- بررسي نقش متغير نگرش به رياضي در عملكرد رياضي

25- دانش رياضي مورد نياز براي تدريس در دوره هاي ابتدايي

26- ناتواني يادگيري رياضي – مفاهيم – ويژگي ها و راهبردها

27- تأثير آموزش ضمن خدمت در بهبود آموزش معلمان رياضي

28- آموزش ضمن خدمت معلمان رياضي گذشته، حال، آينده

29- استفاده از استدلال استقرايي و استدلال قياسي در رياضيات دورة راهنمايي

30- نقش تاريخ رياضيات در آموزش رياضي

31- شيوه هاي نوين ارزشيابي رياضي با تاكيد بر ارزشيابي مستمر

32- جايگاه الگوهاي نوين تدريس در آموزش رياضي

33- بررسي راههاي افزايش اثرگذاري كلاسهاي جبراني و تكميلي درس رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه

34- بررسي رابطه مجموعه آزمونهاي استعدادهاي عمومي GATB  با پيشرفت درس رياضي دانش آموزان

35- آموزش تابع، برخي رويكردها و چالشها

36- تفكر براي حل مسئله از ديدگاه پوليا

37- مي توان از تاريخ رياضيات ايده گرفت

38- حافظه فعال شاگردان و پنداشتهاي غلط آنان در رياضيات دبيرستان

39- تاثير درس پژوهي بر معلمان رياضي

40- لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي « آموزش رياضي» قبل و در ضمن خدمت معلمان

41- دانش رويه اي رياضي: قدم زدن با چشمان بسته

42- كژتابي هاي زبان فارسي در آموزش رياضي ( فرصتها – تهديدها – راهكارها)

43- بهره گيري از رياضيات قومي در برنامه درسي رياضي

44- نقش انگيزه در يادگيري رياضيات در مدارس

45- ادراك دانشجويان دوره ليسانس (مطالعه بين المللي)

46- بررسي كاربرد مفاهيم هندسه در دوخت سنتي و گليم با تاكيد بر سوزندوزي بلوچ

47- كالبد شكافي شهود رياضي

48- پيش بيني برخي از نتايج دانش آموزان ايراني در تميز پيشرفته 2008

49- هنرهاي اسلامي و نقوش هندسي

50- تدريس تابع براي كودكان دبستاني

51- حل يك مسئله با استفاده از مدل پوليا

52- نقش تشخيص و مداخله به هنگام پيشگيري از اختلال يادگيري در رياضي

53- چگونگي شكل گيري مفهوم عدد در ذهن كودك در دورة ابتدايي

54- بررسي تطبيقي جايگاه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش رياضي ايران و ساير كشورها

55- بررسي ميزان تناسب مفاهيم و تمرينات آموزشي كتاب رياضي سال سوم ابتدايي با توانايي شناختي دانش آموزان

56- اختلال در رياضيات

57- ارزيابي محتواي كتاب رياضي دوم راهنمايي از ديدگاه دبيران رياضي شهر زاهدان (بر اساس نتايج مطالعه تميز)

58- بررسي تأثير آموزشهاي ضمن خدمت كوتاه مدت و بلندمدت بر كارايي شغلي معلمان (75)

59- تصورات معلمان از روشهاي فعال تدريس با بررسي تجزيه چند جمله ايها (160)

60- چگونه مي توان دانش آموزان را به درس رياضي سال اول علاقه مند كرد؟

61- تعيين و تبين ويژگيهاي دبيران موفق رياضي دورة دبيرستان

62- جايگاه و ضرورت تهيه طرح درس روزانه

63- وبلاگ رياضي: ابزاري نوين در خدمت آموزش مجازي

64- هنر و ابتكار عمل نوين در روش تدريس معادله درجه دوم

65- وبلاگ : بستري براي آموزش پويا

66- آموزش ضمن خدمت معلمان رياضي در ژاپن

67- تاريخ رياضيات و نقش آن در آموزش رياضي

68- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش رياضيات

69- راهبرد رسم شكل در حل مسايل رياضي

70- ويژگيهاي يك پروژه آماري براي دانش آموزان دبيرستاني

71- كارگاههاي رياضي در دبستان (يك تجربه عملي)

72- به سوي فرهنگ ياددهي – يادگيري حل مساله در آموزش رياضي

73- جايگاه روشهاي استدلال در دوره سال اول دبيرستان

74- كاربرد رياضيات در فيزيك

75- ارائه يك شيوه جديد تدريس براي آموزش رياضي

76- چالشهاي آموزش و يادگيري تابع

77- ارائه يك روش مناسب آموزشي در طرح مسائل نظريه گراف

78- بررسي تأثير دو روش تدريس حل مساله و مشاركتي در بروز خلاقيت

79- بررسي عوامل مؤثر بر ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در درس رياضي

80- تحليل محتواي حل مساله در كتابهاي درسي

81- چرايي و چگونگي آموزش هندسه در برنامة درسي رياضي مدرسه اي

82- نقش رهيافت ها در حل مسأله

83- هندسه گره ها و آموزش آن در مدرسه

84- تفكر نقادانه: استدلال و اثبات در آموزش رياضي

85- ضرورت ارتقاء صلاحيت حرفه اي معلمان رياضي

86- ارتباط دو سويه آموزش رياضي و فيزيك

87- نقش مثالي در آموزش استدلال و خلاقيت

88- چالشهايي كه در درس آمار و مدلسازي با آن مواجهيم

89- رياضيات اصل موضوعي: قالبي نامناسب اما موضوعي مناسب براي آموزش

90- نقش فعاليت در ايجاد يادگيري معنادار رياضي

91- استفاده ناصحيح از احكام رياضي در اثبات مساله ها

92- بررسي دانش معلمان رياضي دورة راهنمايي

93- برخي از علل مقاومت معلمان رياضي در برابر تغييرات برنامه درس رياضي

94- نوشتن و خواندن در كلاسهاي درس رياضي

95- چگونه مي توان دانش آموزان را ترغيب كرد كه در كلاس درس رياضي پرسشگر و جستجوگر باشند.

96- رشد تفكر رياضي در كودكان

97- نقش بازيهاي هدفدار رياضي در آموزش رياضي

98- دانش آموزان داراي ناتواني هاي يادگيري در رياضيات و مسئوليت تعليم و تربيت

99- نقش مكاتب رياضي در آموزش رياضي

100- تفكر فازي در آموزش رياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| +| نوشته شده در توسط فاطمه سالاري پور | | ارسال به دوستان


This Template Designed By گنجینه ریاضی
All Rights Reserved